pro88

 • Forgot Password?
 • Contact Us
 • Join Now

Promotion

     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit until Third Deposit at Virtual Sports wallet, and will start effective on

           12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim the First Deposit Bonus, member just simply select the bonus code " VSWEL110 " when make the first deposit to Virtual Sports wallets.

           For the Second and Third deposit bonus, member is require to contact Customer Services by Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit timeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  First Deposit110%USD 100x20
  Second Deposit20%USD 100x10
  Third Deposit50%USD 100x15


         
  NOTE:

         1. Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

             and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.

         2. Member will entitle for an extra bonus USD 20, if they have complete all 3 level deposit with the max bonus applied.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date,

           any funds held in the earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu cho đến lần thứ ba tại ví Thể Thao Ảo,

             và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017,00:00 (GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu tiền thưởng cho lần nạp đầu tiên, các thành viên chỉ cần chọn mã tiền thưởng "TIỀN THƯỞNG''  khi nạp tiền lần đầu tại Ví

             Thể Thao Ảo.

             Đối với tiền thưởng cho lần nạp thứ hai và thứ ba, thành viên cần phải liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat để yêu cầu tiền thưởng.

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


  Lần Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Lần Đầu110%2.000.000VNDx20
  Nạp Tiền Lần Hai20%2.000.000VNDx10
  Nạp Tiền Lần Ba50%2.000.000VNDx15


             Chú Ý:

             1.Thành viên chỉ có thể yêu cầu mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua tất cả tiền cược của

              tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu thành viên đó vẫn

              muốn tiếp tục yêu cầu cho mức thưởng tiếp theo.

             2.Thành viên sẽ được phép nhận thưởng thêm 400.000VND, nếu thành viên đó hoàn thành 3

             mức nạp tiền với tiền thưởng tối đa được áp dụng.


      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Tiền Thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1100.000VND

             Doanh Thu Yêu Cầu: (1.000.000VND + 1100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.
     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Virtual Sports wallet, and will start effective on 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, just simply enter bonus code " VSWRE20 " when making deposit to Virtual Sports wallet during the promotion week.


  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 100
  x12
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


           NOTE:
  Qualified member may only apply for this promotion once during every promotion week periods.


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 20%) = USD 20

           Rollover Requirement: (USD 100 + 20) x 12 = USD 1,440


     4.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, 
  any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     5.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền vào Ví Thể Thao Ảo

             và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8) cho đến khi nhận thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''VSWRE20'' khi thực

             hiện chuyển tiền vào Ví Thể Thao Ảo trong suốt tuần khuyến mãi


  Tuần Khuyến MãiGiai ĐoạnKhuyến Mãi Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 072.000.000VNDx12
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.


      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Tiền thưởng: (2.000.000 x 20%) = 400.000VND

             Vòng cược yêu cầu: (2.000.000VND + 400.000VND) x 12 = 28.800.000VND


      4.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      5.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit until Third Deposit at Sportsbook wallet, and will start effective on

           12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim the First Deposit Bonus, member just simply select the bonus code " SBWEL110 " when make the first deposit to Sportsbook wallets.

           For the Second and Third deposit bonus, member is require to contact Customer Services by Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit timeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  First Deposit110%USD 100x20
  Second Deposit20%USD 100x10
  Third Deposit50%USD 100x15


         
  NOTE:

         1. Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

             and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.

         2. Member will entitle for an extra bonus USD 20, if they have complete all 3 level deposit with the max bonus applied.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date,

           any funds held in the earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu cho đến lần thứ ba tại Ví Thể Thao và sẽ có

             có hiệu lực vào ngày 12 tháng 7, 2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.
      2.    Để yêu cầu tiền thưởng cho lần nạp đầu tiền, thành viên đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''
  SBWEL110'' khi nạp tiền lần

             đầu vào ví thể thao,còn đối với tiền thưởng cho lần nạp thứ hai và thứ ba, thành viên chỉ cần liên

             hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua live chat

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


  Lần Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Lần Đầu110%2.000.000VNDx20
  Nạp Tiền Lần Hai20%2.000.000VNDx10
  Nạp Tiền Lần Ba50%2.000.000VNDx15


             Chú Ý:

             1.Thành viên chỉ có thể yêu cầu mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua tất cả tiền

             cược của tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu

             thành viên đó vẫn muốn tiếp tục yêu cầu cho mức thưởng tiếp theo.

             2.Thành viên sẽ được phép nhận thưởng thêm 400.000VND, nếu thành viên đó hoàn thành

             3 mức nạp tiền với tiền thưởng tối đa được áp dụng.

      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Tiền Thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1100.000VND

             Doanh Thu Yêu Cầu: (1.000.000VND + 1100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. 

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Sportsbook wallet, and will start effective on 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, just simply enter bonus code " SBWRE20 " when making deposit to Sportsbook wallet during the promotion week.


  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 100
  x12
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


           NOTE:
  Qualified member may only apply for this promotion once during every promotion week periods.


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 20%) = USD 20

           Rollover Requirement: (USD 100 + 20) x 12 = USD 1,440


     4.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, 
  any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     5.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền vào Ví Thể Thao, 

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''SBWRE20'' khi thực hiện chuyển tiền vào

             Ví Thể Thao trong suốt tuần khuyến mãi


  Tuần Khuyến MãiGian ĐoạnKhuyến Mãi Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 072.000.000VNDx12
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.

      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Tiền thưởng: (2.000.000VND x 20%) = 400.000VND

             Vòng cược yêu cầu: (2.000.000VND + 400.000VND) x 12 = 28.800.000VND


      4.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      5.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Live Casino wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 88% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 50.

     4.   Member is required to completing x20 times rollover requirement of Deposit amount + Bonus amount, before the withdrawal can be made.


           
  Example:

           Deposit amount: USD 60

           Bonus amount: (USD 60 x 88%) = USD 50

           Rollover Requirement: (USD 60 + 50) x 20 = USD 2,200

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.

      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Casino Trực Tuyến,

             và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi này, thành viên chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép yêu cầu tiền thưởng 88% theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 1.000.000VND.

      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu 20 vòng cược ( x20) của số tiền nạp + số tiền thưởng,

             trước thực hiện rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.200.000VND

             Số tiền thưởng: (1.200.000 x 88%) = 1.056.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.200.000VND + 1.000.000VND) x 20 = 44.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.

     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Live Casino wallet, and will start effective at 12 July 2017,

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   Members are require to select the relevant bonus code accordingly, when making deposit to the respective Live Casino Wallet for

           claim the Bonus during the promotion period.

  Live Casino WalletBonus Code
  GamePlay (GP)GPWRE25
  Gold Deluxe (GD)GDCWRE25
  Playtech (PT)PTCWRE25

           

  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 50x15
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


            NOTE:
  Member may only claims this promotion ONCE per promotion week during the promotion period, 
  and it is limited offer 

                        for 100 members only per promotion week .


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 60

           Bonus amount: (USD 60 x 25%) = USD 15

           Rollover Requirement: (USD 60 + 15) x 15 = USD 1,125

     
     4.   This bonus only can be used to place bets within Live Casino accounts upon successful application.

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.    

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền tại Ví Casino Trực Tuyến,

             Và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Các thành viên phải lần lượt chọn mã tiền thưởng tương ứng, khi nạp tiền vào Ví Casino trực tuyến tương ứng 

             để yêu cầu tiền thưởng trong suốt giai đoạn khuyến mãi.


  Ví Casino Trực TuyếnMã Tiền Thưởng
  GamePlay(GP)GPWRE25
  Gold Deluxe(GD)GDCWRE25
  Playtech(PT)PTCWRE25


  Tuần Khuyến MãiGiai ĐoạnTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 071.000.000VNDx15
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.

             và giới hạn cho 100 thành viên mỗi tuần khuyến mãi mà thôi.


      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.200.000VND

             Số tiền thưởng: (1.200.000 x 25%) = 300.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.200.000VND + 300.000VND) x 15 = 22.500.000VND


      4.    Chương trình khuyến mãi chỉ có thể sử dụng để đặt cược tại tài khoản Casino trực tuyến ngay sau khi yêu cầu thành công.

      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày

             bắt đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền  thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Slot Games wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 110% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 100.

     4.   Member is required to completing x20 times rollover requirement of Deposit amount + Bonus amount, before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100


     5.   This bonus only can be used to place bets within Slot Games accounts upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.
      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Trò Chơi Slot,

             và sẽ bắt đầu hiệu lực từ 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên chỉ cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép nhận 110% tiền thưởng theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 2.000.000VND

      4.    Thành viên phải hoàn thành doanh thu 20 vòng cược (x20) của số tiền nạp + tiền thưởng, thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Số tiền thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1.100.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.000.000VND + 1.100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Trò Chơi Slot ngay sau khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.

     1.   This offer is valid for those members who make their Daily First Deposit until Third Deposit at Slot Games wallet,

           and will start effective on 12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit TimeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  Daily First Deposit10%Unlimited
  x15
  Daily Second Deposit
  Daily Third Deposit


         NOTE: Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

                     and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 10%) = USD 10

           Rollover Requirement: (USD 100 + 10) x 15 = USD 1,650


     5.   This bonus only can be used to place bets within Slot Games accounts upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền hàng ngày lần đầu cho đến lần thứ ba tại Ví Trò Chơi Slot

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12 tháng 7,2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:  Thời Gian Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Đầu10%Không Giới Hạnx15
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Hai
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Ba


             Chú Ý: Thành viên chỉ có thể yêu cầu  mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua hết tất cả tiền

             cược của tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,

             và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu thành viên đó vẫn muốn tiếp tục yêu cầu cho

             mức thưởng tiếp theo.


      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Số tiền thưởng: (2.000.000VND x 10%) = 200.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (2.000.0000VND + 200.000VND) x 15 = 33.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Trò Chơi Slot ngay sau khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nhận tiền thưởng,

             thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Fishing Games wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 20% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 100.

     4.   Member is required to have a balance for x5 times winning amount of the applied bonus amount inside the Fishing wallet, 

           before the withdrawal can be made.

           

           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 20%) = USD 10

           Requirement Balance: USD 10 x 5 = USD 50


     5.   This bonus only can be used to place bets within Fishing Games accounts, upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Game Bắn Cá, 

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12 tháng 7,2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép nhận 20% tiền thưởng theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 2.000.000VND

      4.    Thành viên yêu cầu phải có số dư 5 lần thắng cược (x5) của số tiền thưởng có được trong Ví Game Bắn Cá

             thì mới có thể rút tiền được.


             Ví dụ:

             Số tiền Nạp: 1.000.000VND

             Số tiền thưởng : (1.000.000VND x 20%) = 200.000VND

             Tiền thắng cược yêu cầu: 200.000VND x 5 = 1.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá ngay khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.
     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit until Third Deposit at Sportsbook wallet, and will start effective on

           12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim the First Deposit Bonus, member just simply select the bonus code " SBWEL110 " when make the first deposit to Sportsbook wallets.

           For the Second and Third deposit bonus, member is require to contact Customer Services by Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit timeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  First Deposit110%USD 100x20
  Second Deposit20%USD 100x10
  Third Deposit50%USD 100x15


         
  NOTE:

         1. Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

             and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.

         2. Member will entitle for an extra bonus USD 20, if they have complete all 3 level deposit with the max bonus applied.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date,

           any funds held in the earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu cho đến lần thứ ba tại Ví Thể Thao và sẽ có

             có hiệu lực vào ngày 12 tháng 7, 2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.
      2.    Để yêu cầu tiền thưởng cho lần nạp đầu tiền, thành viên đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''
  SBWEL110'' khi nạp tiền lần

             đầu vào ví thể thao,còn đối với tiền thưởng cho lần nạp thứ hai và thứ ba, thành viên chỉ cần liên

             hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua live chat

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


  Lần Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Lần Đầu110%2.000.000VNDx20
  Nạp Tiền Lần Hai20%2.000.000VNDx10
  Nạp Tiền Lần Ba50%2.000.000VNDx15


             Chú Ý:

             1.Thành viên chỉ có thể yêu cầu mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua tất cả tiền

             cược của tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu

             thành viên đó vẫn muốn tiếp tục yêu cầu cho mức thưởng tiếp theo.

             2.Thành viên sẽ được phép nhận thưởng thêm 400.000VND, nếu thành viên đó hoàn thành

             3 mức nạp tiền với tiền thưởng tối đa được áp dụng.

      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Tiền Thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1100.000VND

             Doanh Thu Yêu Cầu: (1.000.000VND + 1100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. 

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit until Third Deposit at Virtual Sports wallet, and will start effective on

           12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim the First Deposit Bonus, member just simply select the bonus code " VSWEL110 " when make the first deposit to Virtual Sports wallets.

           For the Second and Third deposit bonus, member is require to contact Customer Services by Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit timeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  First Deposit110%USD 100x20
  Second Deposit20%USD 100x10
  Third Deposit50%USD 100x15


         
  NOTE:

         1. Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

             and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.

         2. Member will entitle for an extra bonus USD 20, if they have complete all 3 level deposit with the max bonus applied.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date,

           any funds held in the earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu cho đến lần thứ ba tại ví Thể Thao Ảo,

             và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017,00:00 (GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu tiền thưởng cho lần nạp đầu tiên, các thành viên chỉ cần chọn mã tiền thưởng "TIỀN THƯỞNG''  khi nạp tiền lần đầu tại Ví

             Thể Thao Ảo.

             Đối với tiền thưởng cho lần nạp thứ hai và thứ ba, thành viên cần phải liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat để yêu cầu tiền thưởng.

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:


  Lần Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Lần Đầu110%2.000.000VNDx20
  Nạp Tiền Lần Hai20%2.000.000VNDx10
  Nạp Tiền Lần Ba50%2.000.000VNDx15


             Chú Ý:

             1.Thành viên chỉ có thể yêu cầu mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua tất cả tiền cược của

              tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu thành viên đó vẫn

              muốn tiếp tục yêu cầu cho mức thưởng tiếp theo.

             2.Thành viên sẽ được phép nhận thưởng thêm 400.000VND, nếu thành viên đó hoàn thành 3

             mức nạp tiền với tiền thưởng tối đa được áp dụng.


      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Tiền Thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1100.000VND

             Doanh Thu Yêu Cầu: (1.000.000VND + 1100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.
     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Live Casino wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 88% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 50.

     4.   Member is required to completing x20 times rollover requirement of Deposit amount + Bonus amount, before the withdrawal can be made.


           
  Example:

           Deposit amount: USD 60

           Bonus amount: (USD 60 x 88%) = USD 50

           Rollover Requirement: (USD 60 + 50) x 20 = USD 2,200

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.

      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Casino Trực Tuyến,

             và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi này, thành viên chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép yêu cầu tiền thưởng 88% theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 1.000.000VND.

      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu 20 vòng cược ( x20) của số tiền nạp + số tiền thưởng,

             trước thực hiện rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.200.000VND

             Số tiền thưởng: (1.200.000 x 88%) = 1.056.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.200.000VND + 1.000.000VND) x 20 = 44.000.000VND


      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.

     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Slot Games wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 110% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 100.

     4.   Member is required to completing x20 times rollover requirement of Deposit amount + Bonus amount, before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 110%) = USD 55

           Rollover Requirement: (USD 50 + 55) x 12 = USD 2,100


     5.   This bonus only can be used to place bets within Slot Games accounts upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.
      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Trò Chơi Slot,

             và sẽ bắt đầu hiệu lực từ 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8) cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên chỉ cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép nhận 110% tiền thưởng theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 2.000.000VND

      4.    Thành viên phải hoàn thành doanh thu 20 vòng cược (x20) của số tiền nạp + tiền thưởng, thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.000.000VND

             Số tiền thưởng: (1.000.000VND x 110%) = 1.100.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.000.000VND + 1.100.000VND) x 20 = 42.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Trò Chơi Slot ngay sau khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu

             nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.

     1.   This offer is valid for those members who make their First Deposit at Fishing Games wallet, and will start effective at 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   Member will be entitled a 20% bonus according to the deposit amount they have made, and the max payout for this bonus is USD 100.

     4.   Member is required to have a balance for x5 times winning amount of the applied bonus amount inside the Fishing wallet, 

           before the withdrawal can be made.

           

           Example:

           Deposit amount: USD 50

           Bonus amount: (USD 50 x 20%) = USD 10

           Requirement Balance: USD 10 x 5 = USD 50


     5.   This bonus only can be used to place bets within Fishing Games accounts, upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền lần đầu tại Ví Game Bắn Cá, 

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12 tháng 7,2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Thành viên sẽ được phép nhận 20% tiền thưởng theo như số tiền nạp mà thành viên đã thực hiện,

             và mức thưởng tối đa cho tiền thưởng này là 2.000.000VND

      4.    Thành viên yêu cầu phải có số dư 5 lần thắng cược (x5) của số tiền thưởng có được trong Ví Game Bắn Cá

             thì mới có thể rút tiền được.


             Ví dụ:

             Số tiền Nạp: 1.000.000VND

             Số tiền thưởng : (1.000.000VND x 20%) = 200.000VND

             Tiền thắng cược yêu cầu: 200.000VND x 5 = 1.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Game Bắn Cá ngay khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.
     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Sportsbook wallet, and will start effective on 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, just simply enter bonus code " SBWRE20 " when making deposit to Sportsbook wallet during the promotion week.


  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 100
  x12
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


           NOTE:
  Qualified member may only apply for this promotion once during every promotion week periods.


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 20%) = USD 20

           Rollover Requirement: (USD 100 + 20) x 12 = USD 1,440


     4.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, 
  any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     5.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền vào Ví Thể Thao, 

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''SBWRE20'' khi thực hiện chuyển tiền vào

             Ví Thể Thao trong suốt tuần khuyến mãi


  Tuần Khuyến MãiGian ĐoạnKhuyến Mãi Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 072.000.000VNDx12
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.

      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Tiền thưởng: (2.000.000VND x 20%) = 400.000VND

             Vòng cược yêu cầu: (2.000.000VND + 400.000VND) x 12 = 28.800.000VND


      4.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      5.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Virtual Sports wallet, and will start effective on 12 July 2017, 

           00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, just simply enter bonus code " VSWRE20 " when making deposit to Virtual Sports wallet during the promotion week.


  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 100
  x12
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


           NOTE:
  Qualified member may only apply for this promotion once during every promotion week periods.


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 20%) = USD 20

           Rollover Requirement: (USD 100 + 20) x 12 = USD 1,440


     4.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, 
  any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     5.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền vào Ví Thể Thao Ảo

             và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8) cho đến khi nhận thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, đơn giản chỉ cần chọn mã tiền thưởng ''VSWRE20'' khi thực

             hiện chuyển tiền vào Ví Thể Thao Ảo trong suốt tuần khuyến mãi


  Tuần Khuyến MãiGiai ĐoạnKhuyến Mãi Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 072.000.000VNDx12
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.


      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Tiền thưởng: (2.000.000 x 20%) = 400.000VND

             Vòng cược yêu cầu: (2.000.000VND + 400.000VND) x 12 = 28.800.000VND


      4.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt

             đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      5.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


     1.   This offer is valid for those members who make their Deposit at Live Casino wallet, and will start effective at 12 July 2017,

           00:00 (GMT+8), until the further notice.

     2.   Members are require to select the relevant bonus code accordingly, when making deposit to the respective Live Casino Wallet for

           claim the Bonus during the promotion period.

  Live Casino WalletBonus Code
  GamePlay (GP)GPWRE25
  Gold Deluxe (GD)GDCWRE25
  Playtech (PT)PTCWRE25

           

  Promotion WeekPeriodsMax BonusTurnover Requirement
  Week 101 - 07 JULYUSD 50x15
  Week 208 - 14 JULY
  Week 315 - 21 JULY
  Week 422 - 28 JULY


            NOTE:
  Member may only claims this promotion ONCE per promotion week during the promotion period, 
  and it is limited offer 

                        for 100 members only per promotion week .


     3.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 60

           Bonus amount: (USD 60 x 25%) = USD 15

           Rollover Requirement: (USD 60 + 15) x 15 = USD 1,125

     
     4.   This bonus only can be used to place bets within Live Casino accounts upon successful application.

     5.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.    

     6.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những thành viên nạp tiền tại Ví Casino Trực Tuyến,

             Và sẽ bắt đầu hiệu lực vào 12 tháng 7, 2017, 00:00 (GMT+8), cho đến khi có thông báo mới.

      2.    Các thành viên phải lần lượt chọn mã tiền thưởng tương ứng, khi nạp tiền vào Ví Casino trực tuyến tương ứng 

             để yêu cầu tiền thưởng trong suốt giai đoạn khuyến mãi.


  Ví Casino Trực TuyếnMã Tiền Thưởng
  GamePlay(GP)GPWRE25
  Gold Deluxe(GD)GDCWRE25
  Playtech(PT)PTCWRE25


  Tuần Khuyến MãiGiai ĐoạnTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Tuần 101 - 071.000.000VNDx15
  Tuần 208 - 14
  Tuần 315 - 21
  Tuần 422 - 28


             Chú Ý:  Thành viên đủ điều kiện chỉ có thể yêu cầu khuyến mãi này một lần trong suốt tuần diễn ra khuyến mãi.

             và giới hạn cho 100 thành viên mỗi tuần khuyến mãi mà thôi.


      3.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.


             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 1.200.000VND

             Số tiền thưởng: (1.200.000 x 25%) = 300.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (1.200.000VND + 300.000VND) x 15 = 22.500.000VND


      4.    Chương trình khuyến mãi chỉ có thể sử dụng để đặt cược tại tài khoản Casino trực tuyến ngay sau khi yêu cầu thành công.

      5.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày

             bắt đầu nhận tiền thưởng,thì số dư tiền  thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      6.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.     1.   This offer is valid for those members who make their Daily First Deposit until Third Deposit at Slot Games wallet,

           and will start effective on 12 July 2017, 00:00 (GMT+8), until further notice.

     2.   To claim this bonus, member is required to contact Customer Services via Live Chat.

     3.   The requirement for this bonus have illustrated as below:


  Deposit TimeQualified BonusMax BonusTurnover Requirement
  Daily First Deposit10%Unlimited
  x15
  Daily Second Deposit
  Daily Third Deposit


         NOTE: Member can only claim the next level bonus after Turnover is reached or lose all the credit for the current applied bonus,

                     and member is not allowed to make the deposit into other game wallets if they still wants to continue the next level bonus.


     4.   Member has required completing the requirement rollover of the applied bonus before the withdrawal can be made.


           Example:

           Deposit amount: USD 100

           Bonus amount: (USD 100 x 10%) = USD 10

           Rollover Requirement: (USD 100 + 10) x 15 = USD 1,650


     5.   This bonus only can be used to place bets within Slot Games accounts upon successful application.

     6.   If the rollover requirement for this bonus has not been met within 30 days starts from the bonus approved date, any funds held in the 

           earnings and bonus balance will be forfeited.

     7.   Subjected to terms of use of GAMEPro88 Standard Promotion Terms and Conditions.


      1.    Chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền hàng ngày lần đầu cho đến lần thứ ba tại Ví Trò Chơi Slot

             Và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12 tháng 7,2017, 00:00(GMT+8) cho đến khi nhận được thông báo mới.

      2.    Để yêu cầu khuyến mãi, thành viên cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ viên qua Live Chat.

      3.    Yêu cầu cho tiền thưởng này sẽ được minh họa như bảng bên dưới:  Thời Gian Nạp TiềnTiền Thưởng Hợp LệTiền Thưởng Tối ĐaDoanh Thu Yêu Cầu
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Đầu10%Không Giới Hạnx15
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Hai
  Nạp Tiền Hàng Ngày Lần Ba


             Chú Ý: Thành viên chỉ có thể yêu cầu  mức tiền thưởng tiếp theo sau khi hoàn thành doanh thu hoặc thua hết tất cả tiền

             cược của tiền thưởng đã yêu cầu hiện tại,

             và các thành viên không được phép nạp tiền vào các Ví Trò Chơi khác nếu thành viên đó vẫn muốn tiếp tục yêu cầu cho

             mức thưởng tiếp theo.


      4.    Thành viên bắt buộc phải hoàn thành doanh thu vòng cược yêu cầu của tiền thưởng thì mới có thể rút tiền.

             Ví dụ:

             Số tiền nạp: 2.000.000VND

             Số tiền thưởng: (2.000.000VND x 10%) = 200.000VND

             Doanh thu yêu cầu: (2.000.0000VND + 200.000VND) x 15 = 33.000.000VND


      5.    Tiền thưởng này chỉ có thể dùng để đặt cược tại tài khoản Trò Chơi Slot ngay sau khi chuyển giao thành công.

      6.    Nếu doanh thu vòng cược của tiền thưởng này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nhận tiền thưởng,

             thì số dư tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

      7.    Thực hiện theo điều khoản và Điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của GAMEPro88.


  Standard Promotion Terms and Conditions:   

  1. Promotional bonuses offers are limited to one time only redemption per Person/ Account/ Family/ Address/ Email address/ Telephone number/ Payment account / IP Address/ Shared computer environment, e.g. school, public library or workplace. We reserve the rights to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
  2. You may be requested to provide identification documents, it is mandatory that you provide the requested information. If you do not provide the requested information, you will be considered as agreed to give up your rights to any bonuses or balances left in your GAMEPro88 ’s account.
  3. If we have proof that any customers using third-party information. We reserve the rights to withdraw the availability of any bonus and relevant balance offer to any customers or group of customers.
  4. Every member can only have one active bonus at a time. Member may claim other bonuses after fulfilling the rollover requirement of current active bonus.
  5. Promotional bonuses could not be withdrawn or transferred to any games unless the stake rollover requirement of bonuses has been met.
  6. Draw result, Both sides bet, Rejected, Canceled and Trade-in bet tickets are excluded in rollover calculation. Unless it is stated otherwise.
  7. Wager of win half/lose half will contribute to half rollover requirement only.Wager on odds below 1.60 (Decimal), -1.66 (Indo) or 0.60 (MY/HK) will not be counted towards satisfying rollover requirement. Unless it is stated otherwise.
  8. Withdrawals may be subject to audit and/or identity verification before being processed. You may be requested to furnish proof of identification, address, age and/or proof of deposit, proof of game play or telephone number. Failure to provide this information to us within 72 hours of a request being made may result in the bonus and any associated winnings being withdrawn.
  9. GAMEPro88 have reserved the right to forfeited the promotional bonuses and suspend or closing of any account which has the suspicion of fraud or syndicates bets.
  10. GAMEPro88 reserves the right to amend, cancel, reclaim or refuse any promotion at its own discretion.

  animation_close
  Main Wallet: 0 refresh
  animation_close
  animation_close
  animation_close
  animation_close
  animation_close